مرحله دوم عضویت: عضویت رسمی در انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

 

نام‌نویسی حساب جدید

لطفا نوع اشتراک خود را انتخاب کنید