اعضای انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران می توانند از طریق فرم زیر مطالب خود را در سایت ارسال نمایند تا پس از تایید، نمایش داده شود.